BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 “Ceditçilik Akımının Türk Dünyası Edebiyatlarına Etkileri” (Çalıştay) II. Türkoloji Günleri, Muğla Üniversitesi, Muğla, 20-25.08.2007

“Bulgaristan’da Türk Çocuk Dergileri ve Türkçe” III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 16-18.12.2010 ( Tam Metin Basılı Bildiri)

 

“Bulgaristan’dan Anadolu’ya Göçen Türkçe ve Türk Edebiyatı” I. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, 12-14.05.2011

“Balkan Türkleri Çocuk Şiirinde Milliyet Kavramı ve Türk Milletine Bakış” IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 13-14.10.2011( Tam Metin Basılı Bildiri)

 

  “Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Türkiye’deki Temsilcileri ve Şaban M. Kalkan”III Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 10-12.05.2012 (Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN ile/Tam Metin Basılı Bildiri)

 “Çağdaş Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Dönemlere Göre Tasnifi Üzerine Bir İnceleme” IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 27-28.08.2012 (Tam Metin Basılı Bildiri)

“Bulgaristan’da Türkçe Eğitimin Güncel Sorunları” I. Uluslararası Balkan Kongresi, Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul, 24-26.09.2012 (Tam Metin Basılı Bildiri)

 

“Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikayeleri” V. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Priştine, KOSOVA, 10-11.04.2015
“Dede Korkut Hikâyeleri’nin Ronald B. Tobias’ın Kurgu Teorisine Göre İncelenmesi” III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, 19-23.10.2015.
“Bedri Bozdemir’in Romanları ve Düzce” II. Uluslararası Düzce Tarih Kültür ve Sanat Sempozyumu, Düzce, 11-12.12.2015
“Balkan Türklerinin Muhacerette Gelişen Çocuk Şiiri(Bulgaristan-Türkiye/1990-2016)"

“1.Uluslalarası Balkan ve Çocuk Kongresi" 4-7 Mayıs 2016 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

“Yakın Dönem Mübade le Romanları Üzerinde Bir Değerlendirme" 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi 3-4 Aralık 2016
“Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemelerinde Bir Uygulama Alan Olarak Türk Dünyası Edebiyatları (Yöntem ve Teknikler)”, “VI .Uluslalarası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi" 12-14 Ekim 2016
“Uluslalarası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi" 06-08 Ekim 2016
"Balkan Türkleri Özelinde Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve İdeoloji Çıkmazı”
III. Uluslalarası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 21-22 Ekim 2016 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
.“Totaliter Dönem Bulgaristan’ında Devletin Türkçe Çocuk Gazetesi: Eylülcü Çocuk (İnceleme ve 1947-1948 Yılları İzahlı Fihristi)” I.Uluslararası Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 11-14.05.2017, Zenika, BOSNA-HERSEK.

“Yakın Dönem Mübadele Romanlarındaki ‘Türk’ ve ‘Rum’ Algısına Dair Mukayeseli Bir İnceleme”
IV. Uluslararası Göç Konferansı, Harokopio Üniversitesi, 23-25.08.2017, Atina, YUNANİSTAN.

Bulgaristan Türklerinin Köroğlu Anlatıları ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Dünü, Bugünü ve Geleceği” Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 15-16.09.2017.

“Bulgaristan Türkleri Çocuk Şiirinde Bir Zirve İsim: Nevzat Mehmet Fuat”  IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği, İstanbul, 20-21.10.2017.

“Kosova Türk Edebiyatı’nda Zeynel Beksaç: ‘Rumeli O Benim İşte’” I. Uluslararası Balkanlarda Türk Edebiyatları Çalıştayı, Kıbatek & Ege Üniversitesi, 04.12.2017.